Privacybeleid

Helder plan CVBA respecteert op haar website (helder.eu) de privacy van alle gebruikers en eerbiedigt op deze wijze uw persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke informatie die U ons verschaft worden steeds in vertrouwen behandeld.

Wie?

HELDER PLAN CVBA is gespecialiseerd in financieel advies.  Wij bieden u helder financieel advies op sleutelmomenten in uw leven.

HELDER PLAN CVBA hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt beschreven op welke wijze wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking, ‘HELDER PLAN CVBA’, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 309 bus 2.05  en K.B.O. – nummer 657.861.027.

Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met dit privacybeleid.  HELDER PLAN CVBA leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet van 30 juli 2018. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

Welke gegevens?

HELDER PLAN CVBA verwerkt volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens (o.a. identiteitskaart, ondernemingsnummer)
 • Contactgegevens (o.a. adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Professionele gegevens (o.a. bedrijfsnaam, ondernemingsnummer)
 • Burgerlijke staat (o.a. huwelijkscontract)
 • Beroeps- en opleidingsgegevens
 • Financiële informatie (o.a. beleggingsdoelstellingen, uw kennis en ervaring op beleggingsgebied, inkomsten, bankrekeningnummer, vermogensoverzicht, pensioengegevens)
 • Persoonlijke gegevens (o.a. gezinssamenstelling, doorgestuurde CV’s, testament, schenkingsaktes, overeenkomsten)
 • Medische gegevens, fysieke gegevens, levensgewoonten, gezondheidsgegevens
 • Vrijetijdsbestedingen en interesses
 • Beeldopnames

Wat is het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens moet HELDER PLAN CVBA in staat stellen om in het beste belang van de cliënt te handelen en is noodzakelijk om advies te kunnen verstrekken die geschikt en passend is voor de cliënt.

Concreet verzamelt HELDER PLAN CVBA persoonsgegevens:

 • Om de actuele en reële financiële situatie van de cliënt te inventariseren en een persoonlijke tijdslijn te kunnen uittekenen als basis voor onderbouwd strategisch advies over pensioenopbouw, sparen en beleggen, successie- en vermogensplanning.
 • Om de professionele opdracht te vervullen die onze cliënt ons toevertrouwt.
 • In het kader van de dienstverlening die HELDER PLAN CVBA aanbiedt aan haar cliënten waarbij alle financiële documenten van de cliënt worden gecentraliseerd in een zogenaamde ‘digitale kluis’ (HELDER ONLINE) die online beschikbaar wordt gesteld voor de cliënt en zijn persoonlijke adviseurs.
 • Om haar wettelijke verplichtingen in het kader van verzekeringsdistributie na te leven, zoals bijvoorbeeld de IDD-wet van 6 december 2018 en de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
 • Wanneer u contact opneemt met HELDER PLAN CVBA voor informatie over onze producten en diensten.
 • Wanneer u op ons een beroep doet als verzekeringstussenpersoon.
 • Een derde partij, die daartoe bevoegd is (bijvoorbeeld uw accountant), ons uw persoonsgegevens verstrekt.
 • Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van HELDER PLAN CVBA en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen of die van uw onderneming of organisatie.
 • Wanneer u onze website bezoekt (zie ons cookiebeleid) of wanneer u zich inschrijft op de nieuwsbrief of een infoavond.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment, zonder motivatie uitschrijven. U kan dit doen door ons een e-mail te sturen of door in de reclame-e-mails te klikken op de uitschrijflink.

 

HELDER PLAN CVBA zal ook gegevens verwerken die HR gerelateerd zijn, namelijk gegevens van zelfstandige dienstverleners, medewerkers, stagiairs en sollicitanten, o.m.:

 • Uw naam, geboortedatum en -plaats, contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer, functie, voorkeurstaal, kwalificaties en alle overige informatie die u ons zelf heeft verschaft in uw CV.
 • Uw gegevens die publiek toegankelijk zijn gemaakt, of die u zelf openbaar heeft gemaakt op publieke en / of sociale media en hieruit zou blijken dat u voor ons de juiste contactpersoon bent in het kader van onze dienstverlening.
 • Correspondentie n.a.v. uw contactname met HELDER PLAN CVBA
 • In geval van een tewerkstelling via HELDER PLAN CVBA worden mogelijk ook evaluatieverslagen bewaard
 • Salarisgegevens, bankrekeningnummer, rijksregisternummer, desgevallend uw ondernemingsnummer
 • Registratie van aanwezigheid en afwezigheid, uw professionele agenda
 • Details over de personen die ten uwen laste vallen en uw gezinsleden en directe familieleden
 • Eventueel beeldmateriaal op de werkvloer

 

HELDER PLAN CVBA verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die noodzakelijk en dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

Indien u aan HELDER PLAN CVBA persoonlijke informatie verstrekt, dan stemt u ermee in dat deze informatie toegankelijk wordt gemaakt voor HELDER ADVIES CVBA, met ondernemingsnummer 684.764.471 en met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 309, BUS 2.05,  CORDA CAMPUS 2, tweede verdieping.

HELDER PLAN CVBA kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken  indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de vooropgestelde doelstellingen.  Indien HELDER PLAN CVBA uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt.

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

Op basis van welke grondslag?

HELDER PLAN CVBA baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens.

TOESTEMMING: HELDER PLAN CVBA vraagt toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van zijn/haar gegevens.

CONTRACTUELE RELATIE: HELDER PLAN CVBA verwerkt de gegevens van de betrokkene in het kader van een (pre)contractuele relatie met het oog op het voorbereiden of uitvoeren van de dienstverlening.

GERECHTVAARDIGD BELANG: Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming meerbepaald de vrijheid van onderneming en informatie.  Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

WETTELIJKE en FISCALE VERPLICHTINGEN: HELDER PLAN CVBA verwerkt persoonsgegevens ook o.m. voor de naleving van wettelijke verplichtingen ivm identificatie en antiwitwaspraktijken.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door HELDER PLAN CVBA bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen HELDER PLAN CVBA en de gebruiker.

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

Passende technische en organisatorische maatregelen

HELDER PLAN CVBA heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. HELDER PLAN CVBA past een op maat gemaakt veiligheidsbeleid toe waarbij de veiligheid van uw gegevens centraal staan.

HELDER PLAN CVBA besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van een streng wachtwoordmanagement.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.  In geen geval kan HELDER PLAN CVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

In geen geval kan HELDER PLAN CVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

8.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan  HELDER PLAN CVBA.  Daarnaast heeft u steeds het recht om HELDER PLAN CVBA te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

8.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

8.3 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan HELDER PLAN CVBA in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

8.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

8.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door HELDER PLAN CVBA te contacteren, hetzij per e-mail op het adres bregt.winters@helder.eu , hetzij per post naar HELDER PLAN CVBA, Kempische Steenweg 309 bus 2.05, 3500 Hasselt . Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

8.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door HELDER PLAN CVBA evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

8.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Wijzigingen

HELDER PLAN CVBA behoudt zich het recht voor om haar privacy beleid te evalueren en kan haar privacy beleid te allen tijde eenzijdig wijzigen.

Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op de website www.helder.eu  Wij nodigen u uit om deze website regelmatig te bezoeken.

Laatst bijgewerkte versie: 6 januari 2020