Zomerakkoord: wat verandert er voor uw (management)vennootschap?

12 september 2017 - Natalie Gielissen

Op 26 juli 2017 heeft de federale regering een akkoord bereikt over diverse maatregelen in het zogenaamde Zomerakkoord. De grote lijnen hebt u ongetwijfeld al gevolgd in de kranten, gisteren of vandaag. Voor alle duidelijkheid zetten we nog even helder voor u op een rijtje wat de wetgever op fiscaal en ander gebied in petto heeft voor uw (management)vennootschap.

Let wel: deze maatregelen moeten nog vertaald worden in fiscale wetgeving. Tot dan kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht.

1. Fiscale hervorming voor (management)vennootschappen

Een aantal maatregelen uit het Zomerakkoord hebben een directe impact op uw spaargeld, met name de manier waarop het belast wordt. De belangrijkste zijn de volgende:

 • Verlaging van de vennootschapsbelasting: Het tarief van de vennootschapsbelasting voor kmo’s wordt in 2018 verlaagd tot 20,4% (incl. 2% crisisbijdrage) op de eerste schijf van 100.000 EUR belastbare winst. Hogere winst wordt belast aan het nieuwe standaardtarief van 29,58% (incl. 2% crisisbijdrage). In 2020 dalen deze tarieven verder tot 20% en 25% en wordt de crisisbijdrage afgeschaft.
 • Voorwaarden: Om van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te kunnen genieten, moeten kmo’s een belastbare bezoldiging van minstens 45.000 EUR toekennen aan minstens één bedrijfsleider. Bovendien is er een afzonderlijke (aftrekbare) belasting van 10% verschuldigd op het verschil tussen de toegekende bezoldiging en het minimum.
 • Meerwaarden aandelen: De voorwaarden voor vrijstelling van meerwaarden op aandelen worden gelijkgeschakeld met de voorwaarden voor de DBI-aftrek. Dit impliceert dat de aandelenparticipatie vanaf 2018 ook zal moeten voldoen aan de voorwaarden inzake minimumdeelneming (10% in het kapitaal of een aanschaffingswaarde van minstens 2,5 miljoen euro).
 • Kapitaalverminderingen: Kapitaalverminderingen worden vanaf 2018 onderworpen aan roerende voorheffing (30%) in verhouding van het aandeel van de belaste reserves in het gestort kapitaal, verhoogd met de belaste reserves. Het gedeelte van de kapitaalvermindering toegerekend op het werkelijk gestort kapitaal blijft onbelast. De nieuwe maatregel geldt onverminderd de regels van artikel 537 WIB (= de zogenaamde ‘vastklikdividenden’).

Zomerakkoord

2. Maatregelen voor tewerkstelling

Het akkoord voorziet in een aantal maatregelen die consequenties hebben voor vennootschappen die personeel tewerkstellen of dat wensen te gaan doen.

 • Winstparticipatieplan voor werknemers: De regering Michel wil winstparticipatieplannen voor werknemers aantrekkelijker maken. De nieuwe regeling zou deelname in de winst door werknemers mogelijk maken zonder verplichting voor de werkgever en zonder deelname van de werknemers in het kapitaal van de onderneming.Voor de werknemer zou de winstparticipatiepremie onderworpen worden aan de normale werknemersbijdrage van 13,07%, maar slechts belast worden aan een tarief van 7%. Voor de werkgever zouden geen patronale bijdragen verschuldigd zijn. Bedrijfsleiders zullen uitgesloten worden uit het toepassingsgebied van de maatregel. Deze maatregel zou in werking treden vanaf 1/1/2018.
 • Aftrekbaarheid van kosten van bedrijfswagens : Met ingang van 2020, zouden volgende wijzigingen aangebracht worden aan de regels inzake aftrekbaarheid van kosten van personenwagens.
  • De aftrekbaarheid zal variëren tussen 50% en 100%, afhankelijk van de werkelijke CO2-uitstoot van de wagen. Als de CO2-uitstoot meer dan 200g/km bedraagt, zal de aftrekbaarheid beperkt worden tot 40%. Ook de aftrekbaarheid van brandstofkosten wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van de wagen (in plaats van de huidige 75% aftrekbaarheid).
  • Kosten met betrekking tot hybride wagens worden op dezelfde wijze aftrekbaar als de niet-hybride wagens.
  • Kosten van elektrische wagens worden 100% aftrekbaar in plaats van 120%.
 • Tewerkstelling van R&D-personeel: Met ingang van 2018 zou de (gedeeltelijke) vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers uitgebreid worden. Ook onderzoekers met een kwalificerend diploma als professionele bachelor komen voortaan in aanmerking.
 • Tewerkstelling van laaggeschoolde en werkloze werknemers: Bedrijven die bepaalde categorieën van laaggeschoolde en werkloze medewerkers aanwerven, kunnen het statuut van inschakelingsbedrijf aanvragen. Dit laat hen toe om vrijstelling van vennootschapsbelasting te genieten. Met ingang van 2018 zou de vrijstelling van vennootschapsbelasting beperkt worden tot 7.440 EUR (te indexeren) per effectief tewerkgestelde doelgroepmedewerker.

3. Overige wijzigingen

 • Harmonisatie van de aftrek van forfaitaire beroepskosten ten gunste van zelfstandigen.
 • Verlaging van de minimumschijf inzake sociale bijdragen voor startende zelfstandigen.
 • Verruiming van het regime van de flexi-jobs.
 • Antimisbruikbepalingen in het kader van de loonbonus (cao 90).
 • Vanaf 2020 zou de aanslag geheime commissielonen niet langer aftrekbaar zijn.