Tips om te sparen voor uw pensioen

20 februari 2020 - Thomas Weyts

Wat wordt het financiële plaatje als u later met pensioen gaat?  Weet u hoeveel u nodig heeft om uw levensstandaard te behouden wanneer u stopt met werken?  Welk kapitaal u nog moet opbouwen en hoe u dat het best kan doen?  Hieronder vindt u alvast een aantal concrete tips.

Pensioensparen

 Om later uw wettelijk pensioen aan te vullen, kan u (zolang u niet niet ouder bent dan 65 jaar) een aanvullend pensioen opbouwen via het zogenaamde pensioensparen.  Met deze spaarvorm geniet u van een belastingvermindering.

U heeft twee mogelijkheden.  Ofwel stort u in 2020 maximaal 990 euro waarop u een belastingvermindering van 30% geniet. Bij een storting van 990 euro recupereert u dus 297 euro via uw belastingaangifte (+ uitgespaarde gemeentebelasting). Ofwel stort u maximaal 1.270 euro. In dat geval geniet u een belastingvermindering van 25%.  Dit percentage is van toepassing op het volledige bedrag vanaf het moment dat er meer gestort wordt dan het basisplafond van 990 euro.  Een storting van 1.270 euro levert u een fiscaal voordeel van 317,5 euro.

TIP:  Doe aan pensioensparen via een spaarverzekering.

U kan aan pensioensparen doen ofwel via een pensioenspaarrekening onder vorm van een beleggingsfonds, ofwel via een pensioenspaarverzekering onder de vorm van een levensverzekering.  Sparen via een verzekering biedt een aantal voordelen:

 • Het grote voordeel van een pensioenspaarverzekering is de flexibiliteit in fondsenkeuze.
  • Met een tak 21-pensioenspaarverzekering heeft u kapitaalgarantie en uitzicht op een winstdeelname.
  • Bij een tak 23-polis heeft u geen kapitaalsgarantie, maar is een hoger rendement mogelijk.
 • Aan een pensioenspaarverzekering kunnen aanvullende waarborgen worden toegevoegd: Een aanvullende ‘dekking voor arbeidsongeschiktheid’, een ‘overlijdensrisicodekking’ of een dekking ‘premievrijstelling’.
 • U kan uw echtgeno(o)t(e) / wettelijke partner of bloedverwant (t.e.m. de 2°graad) aanduiden als begunstigde van het kapitaal bij overlijden. Bij een pensioenspaarrekening komt het spaartegoed bij overlijden van de pensioenspaarder toe aan de nalatenschap.
 • Een tak21-pensioenspaarverzekering tot 100.000 euro is gewaarborgd door de overheid. in geval van een faillissement van de verzekeringsmaatschappij.

Het gespaarde kapitaal is op de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer of spaarder onderworpen aan bevrijdende taks van 8%.  Als u het contract afsluit voor uw 55ste blijven alle stortingen na uw 60ste verjaardag recht geven op een belastingvermindering, terwijl het kapitaal dat nog wordt opgebouwd niet meer wordt belast.

 

Langetermijnsparen: tot 717 euro minder personenbelasting

 Bovenop een pensioenspaarverzekering kan u ook een spaarverzekering ‘langetermijnsparen’ afsluiten.  De maximale premie die in aanmerking komt voor een belastingvermindering is afhankelijk van uw beroepsinkomen en bedraagt maximaal 2.390 voor het inkomstenjaar 2020.  Langetermijnsparen levert jaarlijks een belastingvoordeel op van 30% van het gespaarde bedrag (+ uitgespaarde gemeentebelasting).

Met een spaarverzekering ‘langetermijnsparen’ spaart u zo lang u wil.  Het contract moet wel minstens 10 jaar lopen en kan ten vroegste eindigen op uw 65ste verjaardag.  Ook na uw pensionering kan langetermijnsparen nog interessant zijn.  De premies die u dan betaalt blijven aftrekbaar zo lang u belastbare inkomsten heeft.  U moet het contract wel afsluiten vóór uw 65ste verjaardag.

De eindbelasting bedraagt 10% en wordt afgehouden op uw 60ste verjaardag (indien het contract werd gesloten voor uw 55ste verjaardag) of 10 jaar na de start van het contract (indien dat werd afgesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar).

TIP: In het jaar waarin u 60 wordt, doet u de storting best na uw 60ste verjaardag.  Zo wordt de storting niet bij het kapitaal geteld waarop u belasting betaalt.

 

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) = Meteen tot 65% terugverdienen !

Vanuit fiscaal oogpunt is een VAPZ-pensioenplan de beste manier om als zelfstandige een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen.  Als zelfstandige in hoofdberoep kan u jaarlijks in principe 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen (van 3 jaar geleden)  sparen in een VAPZ-pensioenplan, met een maximum van 3.291,30 euro (plafond voor 2020).  De premies voor uw VAPZ zijn fiscaal aftrekbaar als sociale bijdrage.  Hierdoor daalt uw netto belastbaar inkomen waardoor u ook minder sociale bijdragen betaalt.

Voorbeeld:

Netto belastbaar inkomen                                42.534,64 euro           

Premie (géén premietaks)                                  3.256,84 euro

 

Besparing sociale bijdrage            20,50%         – 667,65 euro

Fiscale besparing                           39,75%      – 1.294,59 euro

Gemeentebelasting                        6,5%               – 84,15 euro

Totale besparing                            62%           = 2.046,39 euro

 

Werkelijke uitgave                                                1.210,45 euro

 

Er is géén premietaks verschuldigd op VAPZ-bijdragen.  Alleen wanneer een arbeidsongeschiktheidsdekking is voorzien, geldt een premietaks voor deze aanvullende waarborg.  Op het VAPZ-kapitaal op einddatum betaalt u een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 2%.  Het saldo wordt in principe belast op basis van het gunstige systeem van een fictieve rente.

 

Individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen met vennootschap

 Indien u een vennootschap heeft, kan die in principe een deel van uw aanvullend pensioen financieren via een individuele Pensioentoezegging (IPT).  De premies van zo’n contract zijn 100% aftrekbaar van de belastbare winst, binnen de grenzen van de zogenaamde 80%-regel.  Uzelf bent als bedrijfsleider zowel de verzekerde als de begunstigde van het pensioenkapitaal.

80%-regel

De 80%-regel is ingevoerd om te beletten dat een vennootschap een te groot gedeelte zou besteden aan het pensioenplan van haar bedrijfsleider(s) / werknemers. Uw wettelijk en uw aanvullend pensioen samen mogen niet hoger zijn dan 80% van uw laatste brutojaarbezoldiging.  Wordt deze grens overschreden, dan zijn de bijdragen voor uw IPT fiscaal niet meer aftrekbaar.  De concrete berekening gebeurt op basis van een aantal parameters (vaste maandelijkse brutobezoldiging, schatting wettelijk pensioen, startdatum carrière, reeds opgebouwde pensioenkapitalen, …) en is specialistenwerk.  Wij kunnen u uiteraard informeren welk kapitaal u fiscaalvriendelijk kan opbouwen en hoe u dat het beste kunt doen.

Type polis

Een IPT is een levensverzekering.  Er zijn verschillende types.  Iemand met een defensief beleggersprofiel kan in principe opteren voor een zogenaamde tak 21-contract.  Dat is een levensverzekering met kapitaalsgarantie (en in principe een gewaarborgd rendement) waarmee u zonder risico een kapitaal opbouwt.  Bent u op zoek naar een potentieel hoger rendement, dan kan u (een gedeelte van) uw IPT-premie investeren in een tak 23-polis  Tak 23-verzekeringen zijn verbonden met één of meer beleggingsfondsen.  Anders dan bij een tak 21-contract is er geen kapitaalgarantie, maar heeft u uitzicht op een hoger rendement door de expertise van de fondsenbeheerders. 

Aanvullende waarborgen

Een belangrijke vraag om te stellen is hoe u en uw gezin er voorstaan als er iets misgaat door ziekte, invaliditeit of overlijden. 

Sinds 1 juli 2019 heeft u als zelfstandige recht op een uitkering vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat u minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent.  Het bedrag hangt af van uw gezinssituatie:  60,86 euro per dag (6 dagen per week) met gezinslast en 48,71 euro per dag als alleenstaande.

U kunt uzelf en uw gezin extra beschermen door aanvullende waarborgen (overlijdensdekking, premievrijstelling of gewaarborgd inkomen) te onderschrijven binnen uw IPT.  De kost wordt gedragen door uw vennootschap.

Premietaks

De IPT bijdragen zijn aftrekbaar, maar worden wel belast met een premietaks van 4,4% (voor de waarborgen pensioen, overlijden en overlijden na een ongeval).  Een premietaks van 9,25% wordt toegepast op de bijdragen voor arbeidsongeschiktheid.

10% eindbelasting

Het pensioenkapitaal van uw IPT mag slechts worden uitgekeerd op het moment dat u recht heeft op een (vervroegd) wettelijk pensioen.  De eindtaxatie is gunstig.  De aanslagvoet bedraagt 10% als de uitkering gebeurt op de wettelijke pensioenleeftijd of na een volledige loopbaan en u professioneel actief bent gebleven tot die leeftijd.  Daarnaast worden van het pensioenkapitaal en de winstdeelname een Riziv-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van O-2% afgehouden.

Vastgoedfinanciering

Een IPT kan dienen als onderpand voor de terugbetaling van een lening.  Onder bepaalde voorwaarden is ook mogelijk om een ‘voorschot’ op te nemen:

 • Het moet gaan om de aankoop, bouw, verbetering, herstelling of verbouwing van vastgoed binnen de Europese Economische Ruimte.
 • Het geld moet dienen voor een pand waarvan u ‘volle’ eigenaar bent of zal worden.
 • Het voorschot is beperkt tot een maximumpercentage van de opgebouwde reserve (60% tot 75%).
 • Het voorschot moet worden terugbetaald zodra het betrokken vastgoed verkocht wordt.

Backservice

Vennootschappen kunnen in het kader van een IPT ook bijdragen storten voor het verleden.  Verloren jaren

kunnen worden ingehaald met een zogenaamde ‘backservice’.  Men kan tot 10 jaar teruggaan in de tijd.  De inhaalbijdragen zijn integraal aftrekbaar als beroepskosten, rekening houdend met de 80%-regel.

 

POZ – de IPT-verzekering voor zelfstandigen zonder vennootschap

 Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen een ‘pensioenovereenkomst voor zelfstandigen’ afsluiten.  De premies leveren een fiscaal voordeel op van 30% + gemeentelijke opcentiemen.  Er geldt een aangepaste 80%-grens.

Een POZ is fiscaal minder aantrekkelijk dan een VAPZ, maar heeft het voordeel dat kan worden belegd in beleggingsfondsen., waardoor u uitzicht krijgt op een hoger rendement dan bij een VAPZ.  Een POZ-contract wordt best gecombineerd met een VAPZ-polis.

TIP:  We raden zelfstandigen aan om zeker een VAPZ  te onderschrijven (omwille van het dubbele voordeel) en dit aan te vullen met een IPT of POZ.