Renteniersplan

Hoe ziet een renteniersplan eruit?

22 september 2017 - Natalie Gielissen

Een renteniersplan is een plan met als doel het behoud van inkomen en koopkacht voor onze klanten, en is een belangrijke reden om aan financiële- en vermogensplanning te doen. Terecht, want door de lage rentes op spaargeld en de onzekerheid over de toekomst van het wettelijk pensioen, liggen veel mensen wakker van de vraag of ze na hun pensioen financieel nog zullen rondkomen.

Wat we bij Helder voor onze klanten doen, is deze onzekerheid wegnemen. We geven u zicht op hoe u er vandaag voorstaat, en inzicht in wat er morgen beter kan. We bekijken uw doelstellingen en behoeftes op korte, middellange en lange termijn, en houden daarbij rekening met alle pijlers van uw financiële bestaan.

Uw inkomen

We bekijken hoe we de belastingsdruk op uw inkomsten via de personen- of vennootschapsbelasting kunnen verlagen. We bepalen ook samen welk deel van uw inkomen u nodig hebt om van te leven, en welk deel kan aangewend worden om te sparen, investeren of beleggen voor de toekomst.

Uw vermogen

We onderzoeken verschillende manieren om voor u een kapitaal op te bouwen. Daarbij maken we een onderscheid tussen:

 • gelden die u op relatief korte termijn nodig hebt
 • het kapitaal dat u wenst op te bouwen voor uw pensioen
 • het kapitaal dat u wenst te besteden aan bijv. een buitenverblijf.

We visualiseren alles op een overzichtelijke tijdslijn, die uw beginsituatie, uw doelstellingen en uw actiepunten in beeld brengt.

Uw pensioen- of renteniersplan

We formuleren samen met u heldere antwoorden op een aantal vragen die van cruciaal belang zijn om tot een sluitend renteniersplan te komen:

 • Hoeveel wettelijk pensioen mag u verwachten?
 • Hoeveel bedraagt uw levensstandaard?
 • Welke pensioenvoorzieningen kunt u aanleggen (al dan niet met fiscaal voordeel)?
 • Welke privékosten komen erbij wanneer uw vennootschap wegvalt?

Aan de hand van verschillende factoren berekenen we vervolgens hoeveel bijkomend pensioenkapitaal u zult nodig hebben om comfortabel te kunnen blijven nadat u gestopt bent met werken.

 

VOORBEELD: HET RENTENIERSPLAN VAN HUGO (56) EN AURELIE (53)

Gewenste situatie  

Hugo en Aurelie wensen anno 2016 te weten waar ze financieel gezien staan en of ze met hun huidige manier van werken voldoende vermogen opbouwen om hun levensstandaard te kunnen aanhouden. Het huidige vermogen bedraagt 1.400.000 EUR. Hun huidige uitgaven bedragen € 4.000 per maand. Ze wensen op 65 jaar met pensioen te gaan en vanaf dan te kunnen beschikken over € 6.000 per maand.

Bij de berekening van het renteniersplan zijn we uitgegaan van:

 • de huidige spaarcapiciteit van € 600 per maand.
 • een roerende portefeuille die jaarlijks 2% netto inkomsten genereert.
 • een inflatie van 2%. Dit betekent dat de levensstandaard elk jaar verhoogt met 2% en dat de inkomsten en uitgaven ook deze indexering volgen.
 • een waardestijging van het onroerend vermogen met 3% per jaar.
 • een waardestijging van de vennootschappen met 2% per jaar.
 • een levensverwachting voor beide partners van ca. 90 jaar.
 • een pensioen bestaande uit:
  • een jaarlijks gezinspensioen van € 18.500 bruto (vanaf Hugo’s 65ste)
  • uitkering van Hugo’s pensioenpolissen w.v. € 194.960 netto
  • uitkering van Aurelies pensioenkapitalen w.v. € 47.346 netto
 • het wegvallen van de ontvangen intresten uit de schuld van bvba aan privé (€ 275.000).

STAP 1: HOEVEEL HEBBEN HUGO EN AURELIE VANDAAG NODIG?

Uit de hiervoor besproken inkomsten en uitgaven blijkt dat Hugo en Aurelie nog t.e.m. 2024 meer inkomsten dan uitgaven hebben. Met andere woorden: ze kunnen sparen. Vanaf 2025 liggen de uitgaven hoger dan de inkomsten. Met andere woorden: ze moeten opleggen. Onderstaande tabel illustreert hoeveel vermogen ze vandaag nodig hebben om dat tekort vanaf 2025 op te vangen.

Als we uitgaan van 2% inflatie en 2% rendement op het roerend vermogen, dan bedraagt het benodigde kapitaal vandaag € 1.022.293. Stijgt het rendement van de beleggingsportefeuille tot bijv. 3% en blijft de inflatie gelijk, dan zal het benodigde kapitaal dalen naar € 813.417.

 

0%€1.639.978
1%€ 1.291.274
2%€ 1.022.293
3%€ 813.417
4%€ 650.142
5%€ 521.678

 

STAP 2: WANNEER HEBBEN HUGO EN AURELIE DIT KAPITAAL NODIG?

De komende 8 jaar sparen Hugo en Aurelie nog voldoende om het tekort dat na Hugo’s pensionering in 2025-2026 ontstaat op te vangen. Op korte en middellange termijn hebben ze dus geen extra kapitaal nodig. Op lange termijn zullen ze € 1.022.293 nodig hebben om te voorzien in hun uitgaven.

Nodig kapitaal

 

STAP 3: CONCLUSIE

De huidige portefeuille (€ 1.400.000) volstaat om alle toekomstige uitgaven te financieren. Het benodigde kapitaal bedraagt namelijk ‘slechts’ € 1.022.293. Dit betekent dat Hugo en Aurelie een aanzienlijk deel van hun vermogen niet nodig zullen hebben om zelf van te leven. Hiermee kunnen ze nog andere dromen realiseren, of desgewenst een successieplan uitstippelen naar de kinderen en/of kleinkinderen toe.