Hoe verdient Helder?

Helder leeft bij het verstrekken van haar diensten van verzekeringsbemiddeling de IDD- gedragsregels na. Helder neemt daarbij het volgende inducement policy in acht waarin wordt weergegeven welke commissies zij ontvangt en eventueel aan anderen betaalt.

Inducement policy: Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen van toepassing op 01/02/2020

Helder is gerechtigd volgende verzekeringsbemiddelingsdiensten te verstrekken: de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Toegelaten takken : 01a,21,23,26

Helder heeft voor het aanbieden van deze verzekeringsovereenkomsten een samenwerkingsovereenkomst met volgende verzekeringsmaatschappijen: Allianz, Athora, NN, Lombard international, baloise insurance, baloise vie luxemburg, NELL, Ergo life, AG insurance, private insurer (P&V groep) & Cardif Lux Vie.

Deze tarievenlijst betreft de meest gangbare producten en het afsluiten van nieuwe zaken vanaf 01/03/2020. Helder benadrukt uitdrukkelijk dat deze tarieven kunnen afwijken wanneer er mandaten van bestaande verzekeringscontracten worden overgenomen.

Voor bijkomende vragen over de tarievenlijst kunt u steeds terecht bij ons op het kantoor of via e-mail: info@helder.eu

I. Taksen – Bijdragen

Ziekte

Gewaarborgd inkomen (beroeps gebonden verzekering)
4,40%
Gewaarborgd inkomen (andere dan beroeps gebonden verzekering)
9,25%

Levensverzekeringen

Tak 21 “buiten fiscaliteit” beleggingsverzekering (natuurlijke persoon)
premietaks
2,00%
roerende voorheffing bij uitkering
(na 8 jaar of met 130% overlijdensdekking)
(voor 8 jaar en zonder 130% overlijdensdekking = Roerende Voorheffing)

30,00% op een fictief rendement van 4,75%

Tak 23 beleggingsverzekering (natuurlijke persoon)
premietaks geen roerende voorheffing  bij uitkering
2,00% –
Tak 21 gefiscaliseerde “pensioenspaarverzekering”
geen premietaks taks op de LTS op 60 jaar (principe) bedrijfsvoorheffing  bij vervroegde uitkering
– 10,00%

33,31%

Regeerakkoord: 8,00%

Verminderd met de pre-anticipatieve taks van 6,5%

Tak 21 “gefiscaliseerde” levensverzekering (LTS)
premietaks indirecte taks op de LTS op 60 jaar (principe)
2,00% 10,00%

andere specifieke gevallen (bv. : vervroegde uitkering, verzekering die uitsluitend voorziet in een kapitaal bij overlijden, verzekering gekoppeld met een HL, … )  

Taks op de LTS , OF Bedrijfsvoorheffing
10% of 33%* 10,09% of 16,66% of 33,31%*
*(verminderd met de pre-anticipatieve taks va 6,5%)  
Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)  
geen premietaks bijdrage arbeidsongeschiktheid Bij uitkering: RIZIV-bijdrage (K +WD) solidariteitsbijdrage (K+WD) fictieve rente op het pensioenkapitaal (zonder WD)
– 9,25% – 3,55% 0% tot 2% –
Individuele Pensioentoezegging  
pensioen, overlijden en overlijden na ongeval arbeidsongeschiktheid
4,40% 9,25%
RIZIV-bijdrage (K + WD) solidariteitsbijdrage bedrijfsvoorheffing op het bruto kapitaal (uitkering bij leven of overlijden ) fictieve rente op het kapitaal (overlijden na ongeval)
3,55% 0% tot 2% 20,19% of 18,17% of  16,66% of 10,09%

Kapitalisatieverrichtingen

geen premietaks bij uitkering, roerende voorheffing op de interesten (+ WD)
– 30,00%

II. Vergoedingen

Levensverzekeringen

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangt Helder een vergoeding van de verzekeringsonderneming.  Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze opdracht als makelaar uit te voeren:

  1. vóór het afsluiten van een contract (marktonderzoek, opleiding, etc.);
  2. polissen onderhandelen met verzekeraars die passen bij uw behoeften;
  3. na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst de nazorg leveren (opvolging behoeften, arbitrages, verdediging tegenover de verzekeraar, briefwisseling, rapportering etc.).

1. Levensverzekeringen (andere dan spaar- en beleggingsverzekeringen)

De maximale vergoeding die Helder aanrekent op jaarlijkse premies is 10%.

2. Levensverzekeringen (spaar- en beleggingsverzekeringen)

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de verzekeringsonderneming.  Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt.  Deze vergoeding bestaat uit een gedeelte voor de tussenpersoon (TP) en een gedeelte voor de verzekeringsmaatschappij (VM). Het bedrag dat effectief wordt belegd, is het bedrag van de premie waarvan de vergoedingen VM en TP zijn afgetrokken.

Helder rekent een maximale instapvergoeding aan van 1,5% voor zowel spaarpremies (spaarverzekeringen fiscaal en niet-fiscaal) als koopsommen (beleggingen en éénmalige premies voor IPT verzekeringen).

 

Naast de instapvergoeding, ontvangt Helder bijkomende commissies. Deze commissies maken geen deel uit van de premie en worden uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Naargelang maatschappij en product kunnen deze vergoedingen verschillen. U kunt meer toelichting vragen in ons kantoor.

Het  betreft de volgende vergoedingen:

Portefeuillevergoeding (beheersvergoeding):

Dit is een vergoeding die Helder jaarlijks ontvangt op de globale reserve van de portefeuille. Deze vergoeding kan betaald worden vanuit de poliskost die de maatschappij aanrekent en/of een vergoeding die Helder ontvangt rechtstreeks uit één van de onderliggende fondsen.

Voor Tak 21 bedraagt deze vergoeding maximum 0,3%

Voor Tak 23 varieert deze vergoeding tussen 0,2% en 1%

Rappelvergoeding :

De rappel is afhankelijk van de jaarproductie fiscaal en niet-fiscaal sparen. Dit is een éénmalige vergoeding die Helder ontvangt van de verzekeraar.

De rappelvergoeding bedraagt minimum 10% en kan maximum 45% bedragen in functie van de respectievelijke maatschappij en het respectievelijke jaarvolume bij deze maatschappij.

Rappelvergoedingen zijn enkel definitief verworven door Helder van zodra het totaalbedrag van de verzekeringspremie voor de eerste 4 tot 10 verzekeringsjaren aan de maatschappij betaald zijn.

Varia:

Occasioneel kan de verzekeraar een extra vergoeding voor de opmaak van een nieuw contract betalen aan Helder. Deze acties zijn vaak tijdelijke acties. Uiteraard kan u hierover meer info vragen via ons kantoor.