Disclaimer

Helder plan CVBA is een gereglementeerde onderneming en geregistreerd bij de FSMA als erkend verzekeringstussenpersoon met nummer 115551A. De statutaire zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Corda Campus 1, Kempische steenweg 311, bus 2.18, ingeschreven bij de K.B.O. onder het nummer 0657861027

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie die U kunt terugvinden op de verschillende pagina’s van de website zijn louter informatief van aard. De inlichtingen en diensten waar naar wordt verwezen zijn algemeen van aard. Er kunnen bijgevolg geen rechten worden ontleend aan de weergegeven informatie.

We streven er steeds naar de informatie zo accuraat en volledig mogelijk bij te houden. Helder plan CVBA is mits zijn blijvende inspanning voor correcte informatie niet verantwoordelijk mogelijke fouten door menselijke vergissingen of informaticasystemen noch tegenover haar bezoekers van de website, noch tegenover derden, uitgezonderd ingeval van opzet of zware fout door Helder plan CVBA.

Helder plan CVBA  haar aansprakelijkheid wordt op deze wijze beperkt voor onvolledige of mogelijks onjuiste informatie en tevens voor een verkeerde interpretatie van de website behoudens zware fout of opzet in hoofde van Helder plan CVBA.

Helder plan CVBA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie of te vertrouwen op informatie vervat in deze website in verband met de risico’s eigen aan financiële diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website van Helder plan CVBA is in al haar onderdelen, de naam en het logo van Helder plan CVBA inbegrepen, beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Helder plan CVBA zijn reproducties niet toegelaten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Opmerkingen in verband met de inhoud van de website, met inbegrip van de disclaimer dienen te worden gericht aan info@helder.eu Het Belgisch recht is van toepassing op alle mogelijke geschillen met betrekking tot het gebruik van de website www.helder.eu.

Deze geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Helder plan CVBA, m.n. de bevoegdheid van de Hasseltse rechtbanken. Voor verdere vragen i.v.m. deze disclaimer kunt U steeds terecht van info@helder.eu.